27. januar 2021, 19:26 Af: Sylvia Blazejowski

Børnehjælpsdagen: Sæt ”Børnene Først” – med mere fokus på deres styrker!

Regeringens udspil ”Børnene Først” lægger op til den største reform i nyere tid. Børnehjælpsdagen deler her en bred kommentar til udspillet.

Børnehjælpsdagen: Sæt ”Børnene Først” – med mere fokus på deres styrker!

Regeringens udspil ”Børnene Først” lægger op til den største reform i nyere tid. Børnehjælpsdagen deler her en bred kommentar til udspillet.
Børnene Først: Kommentar fra Børnehjælpsdagen
Regeringens længe ventede udspil 'Børnene Først' blev præsenteret den 27. januar 2021. Foto: Børnehjælpsdagen.

Regeringen har i dag præsenteret et flot, ambitiøst udspil ’Børnene Først’. At sikre et godt børneliv består af mange vigtige indsatser. Som en børneorganisation, der arbejder med styrkelse af de sociale og personlige kompetencer hos udsatte /anbragte børn og unge, glæder vi os i Børnehjælpsdagen især over udspillets stærke fokus på børnenes rettigheder – samt de tiltag, der øger børnenes mentale trivsel.

MENTAL TRIVSEL GENNEM RELATIONSDANNELSE

Forskning viser, at positive og dybe relationer er et af de vigtigste elementer for trivsel. Det gælder for alle mennesker – anbragt eller ej. Så hver eneste gang vi formår at styrke børnenes relationer, så hjælper vi dem til bedre trivsel og dermed også mere robusthed i modgangstider. På den baggrund er vi glade for Regeringens forslag om f.eks. venskabsfamilier, faste støttepersoner, mere kontinuitet i anbringelsen og færre myndighedspersoner, så børnene får en mere dyb og varig relation til de personer, som omgiver dem i hverdagen.

STYRKE MENINGSFULDE SØSKENDE-RELATIONER

Fastholdelse af positive relationer til den biologiske familie er naturligvis også vigtigt, herunder søskende. Regeringen sætter spot på netop søskendeområdet, så søskende til et anbragt barn obligatorisk bliver vurderet i forhold til evt. anbringelse. Det er vigtigt!

Vi kunne godt tænke os, at der blev øget fokus på styrkelse af relationer mellem søskende. Det kommer udspillet ikke ind på. Mange søskende bliver splittet fra hinanden i forbindelse med en anbringelse. Og det kan der være gode grunde til. Vi mener dog, at der skal sættes ind for at hjælpe børnene mere med at fastholde relationerne i søskendekredsen, hvis de er givende. Det vil gavne de unge mennesker på den lange bane, da søskende relationer også er identitetsskabende og er af blivende karakter – og efter anbringelsen er ophørt. Vi bliver tit anmodet om at hjælp i ønsket om fastholdelse af søskenderelationen under en anbringelse – og oplever derfor, at det er et relevant og vigtigt fokusområde.

ET POSITIVT MINDSET OG MERE TRO PÅ BARNET

’Børnene Først’, herunder ’Barnets Lov’, handler i høj grad om at sikre det enkelte barn flere rettigheder og handlemuligheder. At barnet får en stemme og bliver inddraget. Dét bakker vi så meget op om. Rigtig mange af de anbragte unge, vi møder hvert år, fremhæver netop dét som et stærkt ønske. Det stiller så også øgede krav til alle de fagpersoner, der er rundt om barnet. Udspillet peger på, at sagsbehandlere og socialrådgivere skal opkvalificeres, hvilket vi er helt enige i. Der skal afsættes mere tid og tilføres flere ressourcer generelt.

Vi mener, at der skal fokus på yderligere én vigtig faktor: et grundlæggende ’positivt mindset med flere positive forventninger’. Før vi overhovedet er i stand til at lytte til børnene og tage deres holdninger alvorligt, så skal vi TRO på dem! Man har de seneste år talt om en markant forventningsfattigdom i relation til anbragte børn og unge, og det mærker vi tydeligt. Vi møder tusindevis af anbragte børn og unge hvert eneste år – og de samme historier går igen, som f.eks.: ”Jeg fik at vide af min lærer, at jeg aldrig ville klare den uddannelse” eller ”ingen tror alligevel på, at jeg bliver til noget”. Hvordan kan man lytte på / til, anerkende og styrke et barn, som man ikke tror på??

FOKUS PÅ RESSOURCER OG POTENTIALER

Et positivt ’mindset’ handler netop om, at vi ophører med forventnings-fattigdommen. At vi inddrager metoder og strategier, som taler til ”den bedste version” af barnet. I Børnehjælpsdagen arbejder vi evidensbaseret med afsæt i positiv psykologi – og vi kan konstatere, at dialog og tillid blomster, når vi tydeligt viser børnene, at vi tror på dem, deres handlekraft, deres evner og drømme for livet. Vores fokus er altid på børnenes ressourcer og potentialer, og med afsæt i disse kan vi bedre adressere og imødekomme nogle af de svære udfordringer, som barnet kan stå over for.

Vi oplever, at børnene/de unge bliver bevidste om deres egne ressourcer og potentialer, hvilket åbner muligheder i en helt anden skala. Det ser vi blandt andet i vores efterværnsindsats EMPOWER4U, hvor de fleste anbragte unge er kommet både i uddannelse og job. Det er sket efter et udviklingsforløb på ca. 1 år, hvor vi har arbejdet i dybden med bl.a. personlige styrker, mål og drømme for livet. De unge tager selv, af egen drift, ejerskab for uddannelse / beskæftigelse efter deres personlige og sociale kompetencer, og dermed deres selvværd og selvtillid, er styrket.

Vi ser heldigvis en flig i punkt 13. vedr. handleplaner, der skal ”vendes på hovedet” med et mere positivt sigte. Men det burde tydeliggøres! I vores optik skal vi have gang i flere initiativer, der sikrer, at vi fremelsker, fremhæver, italesætter og udfolder børnenes ressourcer og potentialer!

UDDANNELSE – MERE TID OG MENTAL STYRKE

Vi kan kun være helt enige i, at uddannelse er afgørende for anbragte børns fremtid. Det er et vigtigt og centralt emne. Umiddelbart giver det god mening at give de anbragte unge mere tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi mener dog, at vi skal give de unge mere end ”kun” tid. Vi skal også give dem et mentalt boost, som en integreret del af uddannelsespakken.

For mange anbragte og udsatte unge er det ikke tiden, der mangler. Det er motivationen og især troen på egne evner. Det er også derfor, at vi nu udruller projektet ’Eksamens Tjek’ i samarbejde med MentorDanmark. I fællesskab hjælper vi udsatte unge til at bestå 9. klassens afgangsprøve via en helheldsorienteret indsats, der består af 1) et mentalt boost, hvor vi styrker de unges sociale og personlige kompetencer (især selvværd og selvtillid) og 2) et fagligt boost, der styrker de unges faglige færdigheder.

Dertil er der stadig et stort behov digital oprustning. Siden 2011 har vi således uddelt spritnye, bærbare computere til over 5200 anbragte børn og unge, blandt andet med stor støtte fra Egmont Fonden. Forudsætningen for et vellykket uddannelsesforløb er derfor også, at børnene og de unge har de nødvendige arbejdsredskaber herunder, at de kan lave opgaver mv. på egne computere!

EN GOD OVERGANG TIL VOKSENLIVET

Vi glæder os UTROLIG meget over et øget fokus på overgangen fra anbringelse til voksenliv. Alt for mange unge falder ned i mellem to stole, når anbringelsen ophører. Regeringen vil analysere og gentænke området, og vi står gerne til rådighed med vores erfaringer og resultater baseret på bl.a. vores efterværnindsats EMPOWER4U, hvor følgeforskning fra DPU, Aarhus Universitet viser, at ca. 90% kan komme i uddannelse eller beskæftigelse med støtte. Igen kommer vi tilbage til samme konklusioner:

• Sæt ind med styrkelse af de unges personlige og sociale kompetencer.
• Sæt fokus på de unges ressourcer og potentialer.
• Giv de unge redskaber, så de kan tage ejerskab over deres eget liv.
• Drop forventingsfattigdommen.

Snart går vi i luften med et nyt hold anbragte/tidligere anbragte i EMPOWER4U  i et nyt og spændende samarbejde med 10 kommuner. På den måde håber vi naturligvis på endnu flere gode erfaringer, så vi sammen med beslutningstagerne kan være med til at sikre kvaliteten i fremtidens efterværnsindsats.

En stor tak til Regeringen for at sætte Børnene Først. Alt i alt et rigtigt godt udspil, nok et oplæg til den største reform i nyere tid. Tak til alle aktører, der knokler for at forbedre anbringelsesområdet og en særlig tak til foreningen ’De Anbragtes Vilkår’ for at sikre et autentisk brugerperspektiv. At opleve nuværende og tidligere anbragte unge mobilisere sig i så stor stil – for at hjælpe kommende generationer af anbragte børn – er bare imponerende!

Vi glæder os til det fortsatte arbejde i børnesagens tjeneste.

Børnehjælpsdagen.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.